Vreemdeling


Out of space.

Of laat ek eerder sê: “ Out of the third heaven”.

Vir ‘n geruime tyd het ek reeds hierdie idée in my kop gekry om te skryf oor ons(gereddes) as vreemdelinge in hierdie wêreld.

Die 2de Mei lees ek:

1 Pet 2:11  Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel; (12)  en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking.

Aan al die mense wat dink daar is buite-ruimtelike wesens onder julle, wil ek sê:  “Ons is al van die begin af hier.”

Maar hoekom is ons dan hier?

In die begin…. het God die hemel en aarde en alles daarop geskape.  Ook die mens… ons ken die verhaal van Adam en Eva en die sondeval.

Maar hoekom het God die mens geskape?

Om Hom te behaag.  Om Hom te verheerlik en aanbid.

Kol 1:10 sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei,

2 Kor 1:20 Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.

1 Tim 1:17 Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.

Kom ons reis terug in tyd…  na ons duistere dae.  Die tyd toe ons nog in die duisternis gewandel het soos zombies agter vleeslike begeertes aan.

Rom 8:8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Hoeveel ongeredde ‘living dead creatures’ / zombies is daar nie.  Volg die ou voor hom.   Hulle lewe nie want hulle is oppad na die verdoemenis sonder God.  Reeds dood.   Opsoek na niks.  ‘n Gejaag na nuttelose losbandigheid.  Hulle verslind die lewe en almal in hulle pad.  Verwoes selfs mense rondom hulle as hulle kan.  “Kom vat ‘n dop man….. rook enetjie, … almal doen dit”. Vloek, skel, veroorsaak twis,  gebruik dwelms en steel om hulle verslawing te voed(gewoonlik van hulle geliefdes) …. lieg en bedrieg…. altyd besig met een of ander mini-oorlog (gewoonlik ‘n burgeroorlog in hulle huishouding)….en hier en daar byt hulle…  Mense word vergiftig en verander dan ook in hierdie ‘living dead’ .

Gal 5:15  Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie.

Open 12:12Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.

Die aarde is Satan se speelgrond.

1 Jhn 5:19  Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê.

Maar Jesus het gekom om te red die wat verlore gaan.

Jhn 12:46 Ek het as ‘n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie.

En dis nou die lekker van alles.

Ons is nou kinders van die lig.  Nou wat nou?

1 Pet 2:21  Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;

Ons moet Jesus se voetstappe navolg. Ons moet dissipels wees!!!

Ds. Wimpie is tans besig met ‘n heerlike reeks dienste oor dissipelskap.

Elke keer stap ek verstom en vernuwe uit die dienste.  Gretig om die wêreld in te vaar en vir Jesus te werk.

Belangrikste wat ek leer is die heel laaste opdrag van Jesus voor Hy hierdie aarde verlaat:

Matt 28:19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

 

Wat my getref het is dat Jesus uitdruklik gesê het al die nasies.  Ook moet daar dissipels gemaak word van hulle. Ons as gereddes kan nie ophou by wedergeboorte nie.  Nou begin ons sendingswerk in hierdie vreemde land. Ons sal uitstaan, want ons is nie van hier nie.

2 Kor 5:17  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Ons kan nie lyk soos die verlorenes nie.  Daarom wandel ons beslis ook nie soos hulle nie.

Efe 5:8  Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here—wandel soos kinders van die lig.

Heerlik toe ds.Wimpie sê ons is ambassadeurs van Christus.  Ons moet soos Jesus wees.  In alles moet ons die Bybel wees wat ander lees.

Kol 3:10  en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,

Ek raak so opgewonde oor alles… weet amper nie waar om te vat en te los nie.  Daar is soveel om te sê.

Sondag na Sondag leer ons al hoe meer van wat dit beteken om ambassadeurs te wees vir die Koninkryk van God in hierdie donker wêreld.

So het ons sulke heerlike kos ontvang.  Huidiglik word ons gevoed met steaks.

Mees onlangste steaks ontvang kom uit Gal 5 en Rom 8

Ons is geleer van ons die drie verskillende leefwyses op aarde:

  1. Sondige natuur ( Vleeslike beginsels – ongeredde persone)

Vyandskap teen God

Lei na die dood

Gal 5:19  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; (20)  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, (21)  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

 

  1. Onder die wet (gered en ongereddes)

Wet is onmagtig om te red – tugmeester

As jy onder die wet is, is jy nie onder die genade nie

Lewe van wettisisme en slawerny

 

  1. Deur die Gees(gered)

Vry in Christus deur sy genade

Christusgelykvormigheid

Gal 5:22  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

 

Ons moet dus in die Gees wandel.

Rom 8:9  julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.

Gal 5:25  As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel

 

Ons moet daagliks sterf aan ons vlees.

Gal 5:24  Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig.

 

Ons moet leer om te luister na die stem van die Heilige Gees

Gal 5:18  Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.

 

Ons moet aanhoudend die vrug van die Gees bepeins.

Rom 8:5  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.

 

Dien mekaar in liefde!

Gal 5:14  Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

 

“From ‘living dead’ to ‘living disciple’”

 

So kom Sondag al hoe nader en my honger is rasend.

My siel smag na die Lewende water van my Heer.

 

Janine Visagie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.