Skep vir my ‘n rein hart – Laster 1


Laster

‘n Definisie van laster soos dit in die Woord van God voorkom, sou iets wees soos: ‘Dit is ‘n spesifieke sonde wat deur die mens gebruik word om disrespek en haat teenoor God uittespreek.   Dit is ‘n arrogante verwerping van God se outoriteit en majesteit.   Dit is ook ‘n verwerping van God se voorsiening, Sy Woord en Sy werke.’

In die TweedeGebod waarsku God ons hierteen, en sê dat ons nie Sy Naam ‘ydelik’ moet gebruik nie.  Dít is egter een van die mees-algemene sondes van die wêreldling deur die eeue.

In die Ou Testament is daar verskeie gevalle waar persone gedood is weens die lastering van die Naam van God, soos in Lev 24:10-16 En die seun van ‘n Israelitiese vrou maar hy was die seun van ‘n Egiptiese man het uitgegaan tussen die kinders van Israel in; en die seun van die Israelitiese vrou en ‘n Israelitiese man het met mekaar geveg in die laer.  Toe het die seun van die Israelitiese vrou die NAAM gelaster en gevloek.   Daarom het hulle hom na Moses gebring.   En die naam van sy moeder was Sélomit, die dogter van Dibri, van die stam van Dan.  En hulle het hom in die gevangenis gesit, dat hulle ‘n beslissing kon verkry volgens die uitspraak van die HERE .  En die HERE het met Moses gespreek en gesê:  Bring die vloeker buitekant die laer uit, en almal wat dit gehoor het, moet hulle hande op sy hoof lê; dan moet die hele vergadering hom stenig.  En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê: As iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra.  En wie die Naam van die HERE laster, moet sekerlik gedood word; die hele vergadering moet hom sekerlik stenig.   Die vreemdeling net soos die kind van die land as hy die NAAM laster, moet hy gedood word.

Die Hebreeuse woord vir laster is:

Giddēp – wat beteken ‘om te sny, om te wond, beskimp en te laster.’

Harap – wat beteken om ‘skerp teen iemand uit tevaar’ of ‘verwyt’ of ‘beskuldig.’

Qābab – ‘om ‘n vloek uittespreek’- wat wel in Lev 24:11 gebruik word.

Na-as – ‘verag’

Die Griekse woord wat al hierdie inhoud insluit is die woord ‘blasphēmeō’ waarvan die Engelse word ‘blaspheme’ ontleen is.  Dit word in die meeste gevalle ook gebruik waar laster God as Objek het.   In besonder word daarop uitgebrei in Rom 1:28-30 waar die gesindheid van die heiden teenoor God uitgebeeld word.   Die Here Jesus het reeds in Markus 7 geopenbaar wat in die harte van die heiden mens ontstaan en by die mond uitgebring word:

Mark 7:20-23   En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.  Al hierdie booshede kom van binneuit en maak die mens onrein.

Nou kan ‘n mens insien watter geweldige inhoud hierdie optrede het, en ons verstaan nie die helfte daarvan nie.   Jesus sê hier dat laster ‘n boosheid is en daarom kan ons Rom 1:18-32 hieraan verbind, want die mense se monde en lewens openbaar hulle harte.

Wat die laster teen die Heilige Gees betref, is daar in Mt 12:22-32 ‘n angswekkende oordeel oor persone wat dit doen.  Laster teen die Heilige Gees kom in wese daarop neer dat ‘n person óf deur sy mond óf deur sy optrede die Heilige Gees verwerp en as onbevoeg sien om hom te help om die waarheid van Jesus se versoening te verstaan of te aanvaar.  As ‘n person aan wie die Evangelie bekend is dit dus verwerp en so sterf, het hy sonde teen die Heilige Gees gedoen wat laster is.

Op hierdie punt móét iets verduidelik word:   Baie kinders van God sukkel met gedagte-onreinheid, wat soms só erg raak dat vloekwoorde teen God of die Heilige Gees in hulle koppe opkom.   Hulle kan dit nie verstaan nie, want hulle is gered en hulle het God lief! Hoe kan so iets gebeur?  Dan glo hierdie persone dat hulle die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het. Hulle glo dan hulle is nie gered nie en gaan hel toe! Dit vernietig hulle verhouding met God heeltemal! Dit is nie waar nie!  Hierdie gedagtes is van die bose geeste afkomstig.   Efé. 6 noem dit vurige pyle van die bose.‘  n Kind van God kan nie teen die Heilige Gees laster nie!

Satan en sy demone plaas sulke gedagtes (altyd in die eerstepersoon) in mense se verstand in en dan glo hulle,  húlle is boos en verlore. Sulke gedagtes moet geblus word met die skild van die geloof.

Ds. Peet Schoeman


Leave a Reply to Sarie Hattingh Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Skep vir my ‘n rein hart – Laster