Skep vir my ‘n rein hart – Dwaasheid


DWAASHEID

Vroeg vanoggend lê ek en luister na die geklank van die voëltjies se sang buite my kamer venster.  Dit klink vir my toe so na: “Loof Koning Jesus, kom bid Emmanuel”  en onwillekeurig begin my hart saam jubel: “Opperheer, Vredevors, Blink Morester…”  en ek wonder so by myself of die engele in die hemel saam sing wanneer die voëltjies Sy lof besing… die klippe Sy Naam uitroep.  Of sing die engele net: “Heilig, Heilig, Heilig!!!”

Ons sing ‘Onse Vader’ en ek kan amper die engele gesang hoor en in soveel nederigheid en ootmoedigheid buig my siel hom voor ons Hemelse Vader neer.  Hoe sal die lofsange klink in die hemel.  “O, hoe verlang ek na U Koning Jesus.”  En ek wil roep: “MARANATA!”

En my gedagtes dwaal na die verlorenheid en dwaasheid in die wêreld… dan skree my hart:  “Jesus, vertoef nog ‘n oomblik!”

Daar is ‘n dwaasheid in die wêreld,  mense gaan verlore.  Vasgevang in sondes, oppad na ‘n ewigheid sonder God, na ‘n swaelvuur, na die hel.  Verhard, verblind, dwaas, hardkoppig en onkundig gaan die mensdom verlore.

Onskuldige kinders kom om op ons paaie a.g.v. dronkbestuur.  ‘n 3 Jarige seuntjie het nie meer ‘n pappa nie a.g.v. moordlustigheid.  ‘n Onskuldige kind word mishandel deur ‘n boosaardige mamma.  ‘n Bedwelmde man mishandel sy vrou.  Kinders word in gebroke huise groot. Egbreuk verwoes lewens.  Nasies staan teen mekaar.  Daar is oral oorloë en gerugte daarvan en my hart sug in moedeloosheid.  Oral sien ons kinders, gebalde vuiste maar nie biddende hande nie.  Ons kinders sien meer hulle ouers met ‘n ‘dop’ in die hand as met ‘n Bybel.

Ons maak ‘n generasie groot vir satan.

Die woord dwaasheid?

Dit wys na die Griekse woord “aphron” wat wys op ‘die mens teen God’ ‘n Mens sonder rede.  Iemand met roekelose, onbedagsame gewoontes.

In Spreuke word die dwaas aan ons beskryf as volg:

Spr 26:1-28  Soos sneeu in die somer en soos reën in die oestyd, so pas eer nie by ‘n dwaas nie. 

Soos die voëltjie wegfladder, soos die swaweltjie wegvlieg, so is ‘n vervloeking sonder oorsaak: dit kom nie uit nie. 

 ‘n Sweep is vir die perd, ‘n toom vir die esel en ‘n roede vir die rug van die dwase. 

Antwoord ‘n dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie. 

Antwoord ‘n dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie. 

Hy kap sy voete af, hy ly onreg, wat ‘n boodskap stuur deur middel van ‘n dwaas. 

Soos die bene van ‘n lamme slap afhang, so is ‘n spreuk in die mond van die dwase. 

Soos een wat ‘n klip in ‘n slinger vasbind, so is hy wat eer gee aan ‘n dwaas. 

Soos ‘n doring wat in die hand van ‘n dronkaard geraak het, so is ‘n spreuk in die mond van die dwase. 

Soos ‘n skutter wat alles in gevaar bring, is hy wat ‘n dwaas huur, sowel as hy wat verbygangers huur. 

Het jy ‘n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer hoop vir ‘n dwaas as vir hom. 

Die luiaard sê: Daar is ‘n leeu op die pad, ‘n leeu op die pleine. 

 ‘n Deur draai rond op sy skarniere, so die luiaard op sy bed. 

Het die luiaard sy hand in die skottel gesteek, hy is te moeg om dit na sy mond terug te bring. 

Die luiaard is wyser in sy eie oë as sewe wat verstandig antwoord. 

Hy wat ‘n verbylopende hond aan die ore gryp, is een wat hom vererg oor ‘n twis wat hom nie aangaan nie. 

Soos een wat onverskillig vuurpyle, dodelike pyle afskiet, 

so is die man wat sy naaste bedrieg en sê: Ek speel somaar. 

Deur gebrek aan hout gaan die vuur dood, en as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis. 

Soos kole die gloed en hout die vuur laat opvlam, so is ‘n twisgierige man om ‘n twis aan te hits. 

Die woorde van ‘n kwaadstoker is soos lekkernye, en dit gly af na die kamers van die binneste. 

Silwerskuim waarmee ‘n potskerf oorgetrek is—so is gloeiende lippe en ‘n slegte hart. 

Die hater veins met sy lippe, maar in sy binneste koester hy bedrog. 

As hy sy stem lieflik maak, vertrou hom nie; want sewe gruwels is in sy hart. 

Al verberg die haat homself in bedrog, sy boosheid word in die vergadering openbaar. 

Wie ‘n kuil grawe, sal daarin val; en hy wat ‘n klip rol, dit sal na hom terugkom. 

 ‘n Valse tong haat die wat hy verbrysel het, en ‘n gladde mond bewerk ondergang. 

Dan is ook die mense beskryf in die onderstaande Skrif vasgevang in dwaasheid.

2Ti 3:2-4  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, 

sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, 

verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; 

Mark 7:20-23   En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.  Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.

O, liewe mens.  My hart pleit by jou.  Daar is hoop, daar is redding, daar is verlossing!  Sy Naam is Jesus!

Rom 3:23  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Joh 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 

Joh 1:12  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; 

Janine Visagie

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.