Skep vir my ‘n rein hart – Diewery en hebsug


Diewery en hebsug

 

Mark 7:21  Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, (22)  diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.

(23) Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.

 

Klink tog so eenvoudig.  Jy mag nie steel nie.  Jy mag nie begeer nie.

Hoe moeilik is dit tog om te verstaan.  Tog is dit aan die orde van die dag.  Eerder die norm as die uitsondering.

GELD, besittings, aansien, goed besoldigde betrekkings, blink voertuie, duur huise ens. dit is van die dinge wat die meeste mense as ’n maatstaf vir sukses beskou.

Jesus het dit baie duidelik aangespreek in

Luk 12:13-21  En een van die skare sê vir Hom: Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. 

Maar Hy antwoord hom: Mens, wie het My as ‘n regter of deler oor julle aangestel? 

En Hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. 

Toe vertel Hy hulle hierdie gelykenis: ‘n Ryk man se grond het goed gedra. 

En hy het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie? 

Toe sê hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. 

En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees vrolik. 

Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees? 

So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. 

 

Vanoggend kom my tweejarige kleindogter onsteld na my met haar boetie se leë beursie.

“ouma” sê sy in haar gebroke kindertaal: “het nie gelt nie.”

Ek stuur haar na oupa! “Oupa, het nie geltie…”

Oupa gee geld en dadelik wil sy gan ‘tjoki’ koop.

So onskuldig maar een van die eerste goed wat kinders van leer is geld.  Geld koop jou hartsbegeerte.  Vleeslike hartsbegeerte…

Maar wat van jou geestelike hart?

Slegs die Lewende Water kan jou geestelike hart voed.  Die Woord van God koop alles wat jou geestelike hart begeer.  Mits ons daarvoor vra.

Ons noem dit geestelike groei…. Siele wen… Jesus se koninkryk bevorder…en en en….

Hebsug, diewery en alle ander booshede sal jou beroof van daardie skatte aan ons beloof deur God.

‘Die Bybel sal jou van sonde weerhou, maar sonde sal jou van die Bybel af weghou’

Ek is eerlik wanneer ek sê dat hierdie is seker die moeilikse onderwerpe om aanteraak, maar tog so absoluut die algemeenste boosheid in ‘n baie donker wêreld.

Want sê die mens, hoe lewe mens tog sonder dit en kan hul soms nie die onderskeid maak tussen hebsug en nodige voorsiening nie.

Dwarsdeur die ou Testament het God altyd aan Sy volk land beloof.  Aan Abraham en Isak en soveel meer.  Land, of in ons taal, eiendom was belangrik vir God en het God dit as rykdom bestempel.  Hy het baie rykdom voorsien aan die wat dit verantwoordelik bestuur het.  Manne na aan God se hart.

Mat 6:26-34  Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? 

Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? 

En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; 

en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. 

As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges? 

Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? 

Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 

Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 

Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. 

Opdrag van God aan die mens in Genesis direk nadat Hy die mens geskape het.

Gen 2:15  Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.

God gee die mens werk!!!

Nêrens staan geskrywe: “Beroof mekaar… steel…”

Nee! Bewerk die aarde.  Werk.

Meer hoef en kan ons seker nie hieroor sê nie.

Onthou dat die apostel Paulus ’n gierigaard gelykstel met ’n afgodedienaar, wat geen deel aan God se Koninkryk het nie.

Efe 5:5  Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.

Hebsug is ‘n DRANG na selfverryking. Daarom sê die Woord van die Here nie dat geld sonde is nie,  maar dat die begeerte na geld sonde is.  So is hebsug dan ‘n begeerte na bevoordeling met die aardse.

Kol 3:4-9  Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. 

Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, 

waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, 

waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. 

Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. 

Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het 

Janine Visagie

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.