Skep vir my ‘n rein hart – Boosheid en bedrog


Boosheid en bedrog

Vir my is hierdie seker een van die lekkerste onderwerpe.

Sekerlik ook nie ‘n maklike een nie…maar bitter hartseer.

Breek my hart wanneer ek haatspraak aanhoor.  Met dieslefde tong spreek ons die Naam van ons Heer.  Ons bid en vloek.  Ons haat en vra vir seën… ons gaan kerk toe en dan kroeg toe!  Ons kinders aanskou gebalde vuiste inplaas van biddende hande.  Oplossings vir probleme in die huwelik word by derde partye(egbreuk) of egskeidings howe gesoek.  Daar vind bitter min pastorale berading plaas.  Mense soek na hul eie waardes en nie na God se waardes nie.  Boosheid is die norm en nie die uitsondering nie.  Bedrog in alle vorme word nie eers meer as sulks herken nie.

Selfbedrog lê eerste.  Ons lieg vir onsself deur te spreek dat ons christene is terwyl ons steeds deel in die bose wêreldse dinge.  Ons kan egter nie vir God lieg nie.  Ag, oor bedrog kan ons uitbrei maar sal verspilde tyd wees.  Elkeen weet presies watse verskillende vorme bedrog daar is.  Elke vorm is egter taboe vir God.

Ons waak nie oor ons tong nie.  Uit die hel word hy aangesteek soos Jakobus gesê het.

Die tong word baie moeilik beheer.

Jak 3:8  Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is ‘n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif.

Mark 7:21  Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, (22)  diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. 

(23) Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. 

Psa 50:19  Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. 

Jak 3:6  Die tong is ook ‘n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so ‘n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. 

1Pe 3:10  Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd

Spr 12:22  Valse lippe is vir die Here ‘n gruwel, maar Hy het ‘n welbehae in die wat getrou wandel.

Kol 3:9 Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het.

Efe 4:29 Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting.

Efe 4:31 Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.

Pred 5:3,4 As jy ‘n gelofte aan God gedoen het , stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe.  Dit is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal nie.

Efe 5:3,4 Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam;  ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging.

Matt 12:36 Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wan die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.

Jud 16  Hulle is murmureerders wat oor hul lot klae, en volgens hull begeerlikhede wandel; en hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel.

Nou vra mens as die tong nie getem kan word nie, hoe gemaak?

God sê geen mens kan hom tem nie.

Kind van God, ons is gereinig deur Jesus BLOED!  In Christus moet ons leef.  In Christus word ons dan ook bekragtig en gereinig.  In Christus is ons instaat tot enige iets en alles!

Dit bring ons dan weer terug na die noodkreet wat uit elke kind van die Here se hart moet losbreek in gebed.  Ons behoort ons Vader daagliks in hartstog en aanbidding hiervoor te vra.  Reinig my hart.

Sonder ‘n rein hart kan die tong nie beheer word nie.  Sonder ‘n vurige gebedslewe kan ons nie weet wat God van ons verlang nie.  Ons behoort Hom gedurig te soek.  In gees en waarheid.

Waak ons steeds daarin dat ons steeds die Jesus verkondig wat ons eerste liefde is.  Die Jesus wat ons Verlosser is.  Die Jesus, Oorwinnaar oor ‘n reeds verslane satan.  Jesus ons Geregtigheid!  Ons Leidsman.

Dis nie net ongereddes wat skuldig is of kan wees aan bedrog nie.  Maar selfs kinders van God.  Die grootste gevaar dink ek is geestelike hoogmoed.  Ons kan baie maklik ook in die strik trap van owerspel.  Afgode dienary is algemeen onder almal.  Wat hou jou van die kerkdiens af weg?  Wat weerhou jou van jou stiltetyd?  Wat verhoed dat jy biduur toe gaan?  Jou selfoon? Jou TV? Rekenaar speletjies? Is dit nie tyd dat ons weer stil raak by God en Hom vra om aan ons te ontbloot ons harte nie?

2 Kor 11:3,4 Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. 

Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval. 

Kan ons terugkeer en God afbid die vrug van die liefde.

1 Kor 13:3-7 En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. 

Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, 

handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, 

is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. 

Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. 

Matt 12:34 …. want uit die oorvloed van die hart praat die mond.

Spr 15:1 ‘n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar ‘n krenkende woord laat die toorn opkom.

4 Sagtheid van tong is ‘n lewensboom, maar valsheid daarin is verbreking in die gees.

Ons fokus is beslis nie op sondes nie maar op die genade van Jesus Christus waaruit ons redding kom.  Maar as ons vir onsself wil wysmaak dat ‘n rein lewe dan nie noodsaak is nie, lieg ons vir onsself.

Maak geen fout.  God haat sonde, en dit sal nooit verander nie.  Daarom word daar ook verwag dat ons die sondekleed moet haat.  Nie net ander se sondekleed nie, maar ook ons eie.

Jud 1:23  maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk; en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is.

Al hierdie boosheid wat losbreek uit ons harte en die tong aan die brand steek…

kom ons vervang dit met Jesus liefde.

Mag ons Vader en Koning ‘n rein en nederige hart skep in elkeen van ons.

Janine Visagie

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.