GOD SE HART


Gén.6:6  “het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart.”

DIE HART VAN GOD

WANNEER ONS PRAAT OOR “HART”, IS DIT BESLIS NIE DIE ORGAAN WAT BLOED POMP NIE.

Op Geestelike gebied is jou hart eintlik die senter en middelpunt van jou wese.

Dit is jou diepste jy!

ONS PRAAT VAN IEMAND WAT MET SY HELE HART IN ‘N SAAK IS.

En dan weet ons wat dit beteken:

Wanneer jy met jou hart in ‘n saak is, is jy met jou alles daarin!

Want jou hart is die hele jy!

DIE BYBEL PRAAT VAN GOD SE HART.

So sê die Bybel bv in die volgende verse verskeie dinge oor God se hart:

Gén.8:21  “En die HERE het die lieflike geur geruik, en die HERE het in sy hart gesê: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En Ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos Ek gedoen het nie.”

Dus beskrywe dit hier dat God in sy hart met Homself praat, net soos ons ook partykeer doen as ons by onsself ‘n saak redeneer.

EN IN PS.33:11  “Die raad van die HERE bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag.”

Hier sien ons dat God gedagtes koester in sy diepste wese.  Ps.33:11 gaan op dieselfde trant voort as ons daar lees: “Die raad van die HERE bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag.”

EN DAN IN JER.30:24 “Die toorngloed van die HERE sal nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslae van sy hart; aan die einde van die dae sal julle dit verstaan.”

Dit dui daarop dat God in sy hart besluite neem en dan is dit vas besluit en sal uitgevoer word.

DAAR IS ‘N PAAR DINGE WAT ONS IN DIE SKRIF LEER OOR DIE HART VAN GOD.

Dit behoort vir elke ware weergebore kind van God belangrik te wees om God te ken, en sy hart te ken.

Paulus bid vir die Kollosse gemeente die volgende gebed:  “dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei,” (Kol 1:9-10)

Petrus het weer die volgende gesê en daardeur by Paulus aangesluit met dieselfde gedagte: “Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.” 2Pet.3:18 

ONS MOET GOD BETER LEER KEN.

Ons moet sy hart leer ken!

En dan: Ons moet ons lewens aanpas by die hart van God, by die wil van God!

DIS MAKLIK OM TE SÊ JY IS ‘N CHRISTEN.

Maar, die vraag is: Lewe jy na aan die hart van God?

Is God se hart vir jou belangrik?

1. God se hart word aan ons geopenbaar in die Bybel as ‘n hart van verhouding.

GOD IS ‘N VERHOUDINGS GOD.

Die rede waarom God vir Adam en Eva skep, is verhouding.

God kom in die aandwindjie wandel met die eerste twee mense.

Wat ‘n lieflike verhouding was dit nie tussen God en die eerste twee in hulle onskuld en reinheid daar in die tuin van Eden nie!

WANNEER DIE MENS HOMSELF AAN GOD VERBIND, IS DAAR DIE LIEFLIKSTE GEMEENSKAP.

Daar mag geen ander god in ons lewe wees nie.

Ander gode verbreek gemeenskap met God.

Dit is presies wat in die tuin van Eden gebeur het.

OWERSPEL (IN ‘N GEESTELIKE SIN) HET PLAASGEVIND TOE ADAM EN EVA DIE RAAD EN GESELSKAP VAN DIE SLANG VERKIES HET BO DIE GEMEENSKAP EN GESELSKAP EN RAAD VAN GOD.

Hierdie verbreking van gemeenskap en verhouding met God het ook die hart van God geraak.

God se hart sou vier duisend jaar later ter wille van die herstel van hierdie gemeenskap en verhouding, ook dan op Golgota geraak word toe Hy daar sy erns om die verhouding met die mens te herstel, kom ten toon stel het! Iets wat God al voor die grondlegging van die wêreld geweet en beleef het!

GOD SE HART WORD BEDROEF WANNEER VERHOUDING MET HOM VERBREEK WORD.

Ef.4:30 “en bedroef nie die Heilige Gees nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing”

Satan se mikpunt bly deur die eeue om die verhouding tussen God en die mens te kom verbreek.

WANNEER ‘N MENS GERED WORD, WORD JOU VERHOUDING MET GOD DIE ENKEL BELANGRIKSTE DING IN JOU LEWE!

Mar 12:30  “en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.”

Dit is dan die enkel grootste beweegrede waarom die ware geredde nie die dinge sal wil doen wat deur God gehaat word nie!

LIEFDE VIR GOD NEEM SY HART IN AG!

Ons wil nie hê daar moet smart in God se hart wees nie, of dat die Heilige Gees bedroef moet wees nie!

Die mens wat redeneer dat Jesus sy sondes reeds betaal het, daarom kan hy nou maar sondig soos hy wil, is werklik nog nie gered nie!

Daar is geen verhouding met God nie!!!

1Joh.5:3  “Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie. “

Mar 12:31  “En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.”

GOD SE HART VAN VERHOUDING WIL OOK HÊ ONS VERHOUDINGE  MET ONS NAASTE MOET REG WEES.

As ons nie met ons naaste reg is nie, is ons verhouding met God ook vertroebel.

Ons lei dit duidelik af soos bv. uit  Ps.15:1-5  ‘n Psalm van Dawid. “HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek; wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie;  in wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die HERE vrees; al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie;  wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie.” Al hierdie dinge is verhouding met mense. Maar dit het ‘n direkte invloed op jou verhouding met God.

2. God se hart is ook ‘n hart van nederigheid en sagmoedigheid.

Mat 11:29  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 

DIE REDE HOEKOM SATAN UIT DIE HEMEL GEWERP IS, WAS JUIS HOOGMOED!

Jes 14:12-15 “Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies! En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste! Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!”

HOOGMOED EN SELFVERHEFFING KAN NOOIT IN GOD SE TEENWOORDIGHEID VERTOEF OF BESTAAN NIE!

Weg daarmee, net soos met satan uit die hemel!

God se hart verbind met diegene wat ‘n nederige hart het.

Ps.147:3 “Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.”

Jes.57:15  “Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.”

3. God se hart is ook ‘n hart van medelye en liefde.

Hos 11:7-9 “Want my volk dwing om van My afvallig te word; en as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie. Hoe kan Ek jou oorgee, o Efraim, jou prysgee, o Israel? Hoe kan Ek jou maak soos Adma, jou gelykstel met Seboïm: my hart is omgekeer in My, tegelykertyd is my medelyde opgewek. Ek sal my toorngloed nie laat geld nie, Ek sal Efraim nie weer te gronde rig nie; want Ek is God en nie ‘n mens nie, die Heilige in jou midde. En Ek sal nie kom in grimmigheid nie.

Jer.31:20  “Is Efraim vir My ‘n dierbare seun of ‘n troetelkind? Want so dikwels as Ek teen hom spreek, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is my ingewande oor hom in beroering; Ek sal My sekerlik oor hom ontferm, spreek die HERE.”

Gén.8:21 “En die HERE het die lieflike geur geruik, en die HERE het in sy hart gesê: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En Ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos Ek gedoen het nie.”

Joh.3:16 “Want so lief het God…”

1 Joh.4:8b “God is liefde”

4. God se hart is ook ‘n hart van wraak oor sy vyande wat sy liefde en genade vertrap

Jes 63:1-4 “Wie is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag? Dit is Ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos dié van een wat die wynpers trap? Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by My nie; en Ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewensap op my klere gespat en Ek my hele gewaad bevlek het. Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom.”

Jer 23:19-20 “Kyk, ‘n storm van die HERE, grimmigheid het uitgegaan, ja, ‘n dwarrelstorm! Op die hoof van die goddelose mense breek dit los. Die toorn van die HERE sal nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslae van sy hart; aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan. 

IN DIE SKRIF IS DIT DUIDELIK DAT GOD NIE SOMMER NET SONDER REDE ‘N NASIE UITRUK EN VERWOES EN TOT NIET MAAK NIE.

Elke nasie kry sy genadetyd, sy tydperk om te bekeer na God toe. Soos Nineve in Jona se tyd.

En elkeen word gewaarsku, en as hulle God bly verwerp, word hulle gestraf.

Hulle beker word vol, noem die Skrif dit.

Hand.17:26-27 “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;”

Ons sien dat die heidene wat in Kanaan was, uitgespuug is omdat hulle dade onrein was en God hulle verdrywe het.

Lev.18:24-28 “Verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig wat Ek voor julle uit verdryf. So het die land dan onrein geword; en Ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners uitspuug. Maar júlle moet my insettinge en my verordeninge onderhou en niks van al hierdie gruwels doen nie die kind van die land of die vreemdeling wat onder julle vertoef. Want die mense van die land, wat voor julle gewees het, het al hierdie gruwels gedoen, en die land het onrein geword. Laat die land julle dan nie uitspuug as julle dit verontreinig nie, soos dit die nasie uitgespuug het wat daar voor julle was.”

Deut.9:4 “As die HERE jou God hulle voor jou uit verjaag, moet dan nie in jou hart spreek en sê: Die HERE het my ter wille van my geregtigheid ingebring om hierdie land in besit te neem nie; want weens die goddeloosheid van hierdie nasies verdryf die HERE hulle voor jou uit.”

NET SO VERSKYN DIE REDDENDE GENADE VAN GOD AAN ALLE MENSE:

Tit.2:11-14 “Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.”

GOD KOM STAAN SEDERT DIE UITSTORTING VAN DIE HEILIGE GEES MET SY HEILIGE BLOED BY DIE HARTSDEUR VAN DIE SONDAAR.

Hy waarsku en Hy bied sy Heilige, reinigende bloed aan as versoening en reiniging van sondes.

Hy bied sy Heilige reddingsbloed aan die sondaar as finale en eenmalige offer en redding vir die mens se siel.

God se Heilige bloed!

Heb 10:29-31 “hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het? Want ons ken Hom wat gesê het: My kom die wraak toe, Ek sal vergelde, spreek die Here; en weer: Die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.”

Ons het dus gesien:

DIE HART VAN GOD

1. God se hart word aan ons geopenbaar in die Bybel as ‘n hart van verhouding.

2. God se hart is ook ‘n hart van nederigheid en sagmoedigheid.

3. God se hart is ook ‘n hart van medelye en liefde.

4. God se hart is ook ‘n hart van wraak oor sy vyande wat sy liefde en genade vertrap

ONS KAN SEKERLIK OOK NOG HEELWAT MEER OOR GOD SE HART SÊ, VEEL VEEL MEER!

Maar teenoor die mens is dit van die belangrikste dinge om te weet.

NOU DIE VRAAG:

As ons dan so ietsie begryp van die hart van God:

Hoe lewe ons in ONS lewens die hart van God uit?

Hoe kan ons lewe om God se hart aan die wêreld te openbaar?

MY OPINIE IS DAT ONS DIE HART VAN GOD OPGESOM VIND IN DIE EVANGELIE VAN JESUS CHRISTUS.

Kyk maar mooi, al die bogenoemde elemente is daar!

En die hele geskiedenis se sameloop en afloop was gerig om die evangelie van Jesus moontlik te maak!

Satan het als in sy vermoë gedoen om die plan van God, wat in God se hart was, te verongeluk.

MAAR GOD HET SY PLAN AAN EVA BEKEND GEMAAK IN GEN.2:15

En daar was alreeds ‘n voorspelling van die stryd om God se plan te verongeluk!

Maar die vrou se Saad, Jesus, sou die hart van God aan die mens kom openbaar!

Joh 1:17-18 “Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.”

KYK DIE ELEMENTE VAN GOD SE HART IN DIE EVANGELIE:

Verhouding: In Jesus word ons verhouding met God herstel.

En die wêreld word ‘n kans gebied om met God versoen te word en in ‘n verhouding met God te lewe!

Nederigheid: Jesus word verneder deur mens te word en aan die kruis te kom sterf.

Sagmoedigheid en nederigheid: Jesus bid vir sy vyande: “Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie.” 1Pe 2:22-23 “Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie; wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel;”

En dit terwyl hy twee legioene engele kon ontbied vir oorlog en wraak!

As ‘n mens nie in nederigheid en berou buig wanneer die evangelie jou sondigheid voor God kom uitwys nie, kan jy nie gered word nie. Nederigheid van hart maak die verskil tussen volgehoue rebellie en nederige oorgawe tot redding!

Medelye en liefde: God het medelye met die verlore sondaar, al is hy in rebellie teen God! En God kom in medelye na die sondaar uit God se groot liefde! 1Joh.4:9  “Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe. Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes.”

Wraak: 2Thes.1:7 -10 “en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag; want ons getuienis het by julle geloof gevind.”

KAN U SIEN?

Die hart van God is geinkorporeer in die evangelie!

Dit is alles elemente van die evangelie!

DIS OOK WAAROM PAULUS UITROEP: EK SKAAM MY NIE OOR DIE EVANGLIE….

En wanneer die mens die evangelie hoor en aanneem:

Dan word hy soos Jesus.

Hy word nederig en sagmoedig.

Sy verhouding met God en mens verbeter en versterk.

Daar kom ‘n nuwe skepsel te voorskyn!

EN DAARDIE NUWE SKEPSEL SE LEWE RAAK MENSE AAN.

Want hy dra die evangelie uit na die sondaars.

Hy lewe die evangelie uit in sy huis en werksplek.

Hy is ‘n nuwe skepsel, ‘n weergebore mens!

Hy is ‘n lewende getuie dat die evangelie ‘n krag van God tot redding is vir elkeen wat glo!

‘n Man of vrou na God se hart!

ONS KAN NOOIT DIE HART VAN GOD UITLEEF, AS ONS NIE GERED IS NIE.

Maar as ons gered word, kom woon die Heilige Gees in ons.

En daarna kan ons ‘n tweede genadewerk beleef en vervul word met die Heilige Gees!

En wanneer ons met die Gees vervul word, kan ons kragtig getuig, kragtig leef, kragtig oorwin!

Dan kan ons die liefde en sagmoedigheid en nederigheid van Jesus in ons lewens uitleef.

DIT KOM MET OORGAWE.

Oorgawe op oorgawe op oorgawe aan die Heilige Gees!

Dit is dan die proses van heiligmaking.

En dit is binne bereik van elke weergeborene se lewe.

Ds. Jan Bekker

26/10/2019

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.