Gebed 1


GEBED

Vader, ek dank U want groot dinge het U vir my gedoen, Here my God – u gedagtes vir my, is vir my te wonderbaar – gedagtes van vrede en nie van onheil nie – gedagtes om my ‘n hoopvolle toekoms te gee.  Niemand kan met U vergelyk word nie.

 

Vader, wie is soos U wat hoog woon, U is my skild en my hulp, U seën die wat U vrees.

Vader, U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my.  U deurgrond en ken my, U ken my sit en my opstaan, U verstaan van ver my gedagtes.  U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.

Ek loof U Vader omdat ek so vreeslik wonderbaar is, wonderbaar is u werke, en my siel weet dit alte goed.  Hoe kosbaar is dan vir my, u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle vol som nie.

Vader, U het u Gees gestuur om die oortuiger te wees van sonde, geregtigheid en oordeel, U Gees is my Ondersteuner, my Trooster, my Helper en daarom kom vra ek dat U volgens u Woord u Gees uitstuur om in my gees te werk en die oortuigingswerk daar te doen.

Vader, ek weet my stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, die owerhede, die geeste in die lug.

Daarom Vader, sê ek dankie, dat ek die wapenrusting van God aanhet, my lendene met die waarheid omgord, die borswapen van geregtigheid aanhet.  Dat ek die skoene van bereidheid vir die evangelie van vrede ook aanhet, die skild van die geloof opgeneem het om daarmee al die vurige pyle van die bose te kan uitblus, dat ek die helm van verlossing en die swaard van die Gees, wat die Woord van God is, aangeneem het.

Terwyl ek dan met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smekinge vir al die heiliges, maar ook vir my, sodat ‘n Woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak – om met vrymoedigheid die evangelie bekend te maak.

Daarom Vader wil ek dan in die Naam van Jesus die werke van die vlees kom afsweer, nl. owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en derglike dinge. 

Dan wil ek vra dat U deur die Heilige Gees my sal vul met die vrug van die Gees nl. liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid (geloof), sagmoedigheid en selfbeheersing.

Sodat ek U kan ken, U sê in u Woord as ek getuig en bely dat Jesus die Seun van God is, U in my bly, en ek in U, en ek het die liefde wat God tot my het, leer ken en glo – God is liefde en as ek in die liefde bly, bly ek in God en God in my.

Hierin het die liefde by my volmaak geword, dat ek vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos Jesus is, is ek ook in hierdie wêreld.  Vader, ek het U lief, omdat U my eerste liefgehad het. 

Dankie Vader, dat ek dan ook my gedagtes gevange kan neem in die Naam van Jesus Christus, u Seun, tot gehoorsaamheid aan die Woord van God sodat ek die dinge van daarbo kan bedink en myself kan opbou in my allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en myself in die liefde van God bewaar.

Here Here, U het my die tong van ‘n dissipel gegee, soos een wat geleerd is, sodat ek die regte woord in die regte tyd aan die vermoeide kan gee.  U wek my oggend na oggend, U open my ore soos die van ‘n dissipel, soos een wat geleerd is.

U, Here Here, het my oor geopen en ek was nie wederstrewig nie, ek het nie agteruitgewyk nie.

U, Here is my Verlosser, U het my geformeer van die moederskoot af, U is die Here wat alles volbring.

U sê in u Woord dat soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so is u Woord wat uit u mond uitgaan – dit sal nie leeg na U toe terugkeer nie, maar doen wat U behaag en voorspoedig wees in alles waartoe U dit stuur.

U sal voor my uitgaan en hoogtes gelykmaak, koperdeure sal U verbreek en ystergrendels stukkend slaan.

U het groot beloftes gegee deur u Woord, deur te sê dat ek na U moet luister, ek is deur U gedra van die moederskoot af, opgeneem van die geboorte af, en tot die ouderdom toe is U dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal U my dra, U het dit gedoen, en U sal my opneem, en U sal my dra en red.

U, Here Here, het my met u Gees gestuur, U is die Here my God wat my leer wat heilsaam is, wat my lei op die weg wat ek moet gaan.

Nou sal ek my verlustig in die Here, want U sal my laat ry oor die hoogtes van die aarde en my laat geniet die erfdeel van my vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek.

So Be It!!!  Amen

Geskryf  18/11/2000 deur  –  Cielie Smith

 


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Gebed